Årsberetning 2015

Formand Elisabeth Hertzum informerer her om Billedkunstrådets arbejde i 2015.

Generelle aktiviteter

Afholdte møder:

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har afholdt møder den 3/2, 21/4, 19/10, 9/12 samt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 19/10. Desuden en række arbejdsgruppemøder og dialogmøder omkring kunstprojekt i Varnæs-Bovrup.

 

Status på indsatsområderne i Billedkunstrådets handleplan for 2015

Fundraising Nygade Skolegård:

Projektet blev i sin tid startet af Kunstrådet i det tidl. Aabenraa Kommune, som led i en forskønnelse af midtbyen, men er som følge af politisk beslutning blevet nedlagt.

Rådet udtrykker sin dybe beklagelse over beslutningen. Det opsparede beløb er blevet diskuteret fordelt på andre projekter, jvf. handleplan.

Åbent Atelier:

Arrangementet blev gennemført med 26 udøvende kunstnere og adskillige besøgende. Åbent Atelier støtter bredden i det kreative Aabenraa. Det skaber en nysgerrig tilgang til kunst, som Billedkunstrådet hilser velkommen. Den trykte folder til arrangementet, var på både tysk og dansk, og den blev lagt på rådets hjemmeside som bladre-pdf.

Billedkunstrådet har drøftet og vedtaget, at Billedkunstrådet skal forme et nyt koncept for Åbent Atelier og indkalde til møde med billedkunstråd/relevante aktører samt kulturkonsulenter fra Flensburg, Sønderborg, Haderslev og Kolding. Rådet har taget kontakt til Flensborg, Sønderborg og Kolding, som alle har meldt positivt tilbage. Rådet arbejder nu videre på konceptet.

 

Kunst i det åbne rum

For at udbrede viden om hvad kunst er, og for at imødekomme borgernes interesse for kunst og kultur i kommunen, havde Billedkunstrådet i samarbejde med Aabenraa Bibliotekerne planlagt to temaaftner på Aabenraa Bibliotek. Desværre kom der til det ene arrangement (med Elle-Mie Ejdrup Hansen) ikke tilstrækkelig antal tilhørere, og arrangementet måtte aflyses med kort varsel. Der er flere mulige årsager til den lave tilslutning: flere arrangementer på samme dag, utilstrækkelig annoncering. Billedkunstrådet er opmærksom på, at der skal koordineres bedre mellem arrangør-foreningerne og evt. samarbejde på tværs.

Det næste foredrag skulle have været med de to kunstnere fra projektet i Varnæs- Bovrup. Men eftersom de to kunstnere valgte at skilles og aflevere hvert sit projekt i indbyrdes konkurrence, var vinderen af konkurrencen på det tidspunkt hvor foredraget var planlagt, ikke klar med sit nye projekt, og derfor måtte foredraget aflyses.

 

Aabenraa Artweek

Billedkunstrådet har med det formål at udbrede kendskabet til samtidskunst i 2015 givet økonomisk opbakning til et grænseoverskridende formidlingsprojekt i forbindelse med Aabenraa Artweek 2015, hvor projektet blev gjort mere synligt og attraktivt for især kommunens børn og unge. 

Det internationale kunstnersymposium Aabenraa Artweek blev atter i år en stor publikumssucces. Artweek er en vigtig platform, der organiserer og viser international visuel samtidskunst af høj kvalitet. Aabenraa Artweek har som mål at gøre byen og kommunen synlig på det billedkunstneriske verdenskort med udgangspunkt i Aabenraa Kommune og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. Artweek afholdes samtidig med den dansk-tyske Grænselandsudstilling.

Øvrige aktiviteter

Kunstprojekt i Varnæs-Bovrup

Billedkunstrådet er fortsat i dialog med Statens Kunstfond omkring det store landskabskunstprojektet i Varnæs-Bovrup. Projektet realiseres via 1,8 mio. kr. fra Statens Kunstfond og 600.000 kr. fra Billedkunstrådet.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Statens Kunstfond, Billedkunstrådet, Kunstprojektgruppen i Varnæs-Bovrup og Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune og Statens Kunstfond har sammen med Billedkunstrådet og styregruppen afholdt møde omkring vedtagelsen af projektet. Desværre kunne det vedtagne forslag ikke lade sig gennemføre pga. lodsejers modstand. Et nyt projekt med samme kunstner er nu under udarbejdelse efter afholdt borgermøde i Bovrup.

 

Skulpturguider

Der har været meget stor efterspørgsel på både børneskulpturguiden og voksenskulpturguiden, hvilket Billedkunstrådet er meget tilfreds med. De to skulpturguider er vigtige for markedsføring af kommunens kunstmarkeringer. Rådet genoptrykker voksenskulpturguiden netop nu.

 

Arkitekturens Dag

Aabenraa Kommune afholdt i samarbejde med Billedkunstrådet Arkitekturens Dag den 6. oktober 2014. Aabenraa Kommunes arkitekturpris gik i år til den nye skole Kongehøjskolen i Aabenraa, mens der var rosende omtale både til Lyreskovskolen og til Strandpromenaden. Villaen på Gamle Kongevej 35 i Aabenraa får Bygningsforbedringsprisen og er Borgernes Favorit 2015. Desuden var der omvisning på Aabenraa Statsskole.

 

Telemuren

Telemuren har været til debat, og forslag til opstilling henligger nu ved Aabenraa Kunst – og Musikforening.

 

Åben Kunst-dage

Der har været afholdt Åben Kunst-dage til stor glæde for kommunens institutioner, som kan låne kunst. Der har været diskuteret tidsbegrænsninger på udlånet.

 

Pressearbejde og marketing

I de tilfælde hvor aktiviteter har haft offentlighedens interesse, er der arbejdet med PR, hjemmesiden, annoncer og pressemeddelelser.

 

Konklusion

Billedkunstrådet er tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelsen af Handleplan 2015.

Billedkunstrådet er bekymret over, at den årlige anlægsbevilling på 300.000 kr. er blevet sparet bort i 2016.

Billedkunstrådet ønsker en fortsat god dialog og gerne udvidet sparring med såvel de politiske udvalg som aktører på billedkunstområdet i 2015.

Aabenraa-modellen for Billedkunstråd er hyppigt blevet refereret som best-practice i Statens Kunstfonds undersøgelse af armslængdeordninger i kommunerne.

Rådet modtager løbende henvendelser fra kommuner, der ønsker hjælp til opstart af eget kunstråd efter dette forbillede. Såvel Kultur- og Fritidsudvalget som Billedkunstrådet nyder respekt i disse sammenhænge.

Via rådsmedlemmernes netværk føler rådet sig godt orienteret om aktiviteterne på billedkunstområdet, såvel lokalt som regionalt og nationalt.

Rådet glæder sig over det nye Interregprojekt Kurs Kultur, som åbner op for et tættere samarbejde i grænseområdet.