Årsberetning 2014

Generelle aktiviteter

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har afholdt møder den 5/2, 30/4, 1/7, 8/9, 17/12 samt

dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 8/9. Desuden en række arbejdsgruppemøder omkring kunstprojekt i Varnæs-Bovrup samt dialogmøder med oplandsbyer.

Handleplan for 2014

Åbent Atelier

Arrangementet var en succes med 30 udøvende kunstnere og mange besøgende. Åbent Atelier støtter bredden i det kreative Aabenraa. Det skaber en nysgerrig tilgang til kunst, som Billedkunstrådet hilser velkommen. Folderen til arrangementet var på både tysk og dansk.

Der er i rådet blevet diskuteret en eventuel parallelordning for professionelle kunstnere evt. med udstilling på Banegården eller andetsteds i kommunen.

Børneskulpturguiden

Børneskulpturguiden er udkommet i ny let og udvidet udgave. Der har været meget stor efterspørgsel efter både børneskulpturguiden og voksenskulpturguiden, hvilket Billedkunstrådet er meget tilfreds med. De to skulpturguider er vigtige for markedsføring af kommunens kunstmarkeringer.

Temaaftener

For at udbrede viden om hvad kunst er, og for at imødekomme borgernes interesse for kunst og kultur i kommunen, har Billedkunstrådet i samarbejde med Aabenraa Bibliotekerne afholdt to debataftner, den 5. november på Aabenraa Bibliotek og den 20. november på Bov Bibliotek. Begge aftener var velbesøgte og initiativet blev godt modtaget.

Arkitekturens Dag

Aabenraa Kommune afholdt, i samarbejde med Billedkunstrådet, Arkitekturens Dag den 7. oktober 2014, hvor vinderne af årets Arkitekturpris og Bygningsforbedringspris samt vinderen af projektkonkurrencen om Multiarena Aabenraa blev offentliggjort.

Øvrige aktiviteter

Fundraising Nygade Skolegård

Processen fortsætter. Der er afsat 337.033 kroner i billedkunstrådets anlægsbudget. For at gøre projektet billigere, er projektet blevet tilpasset omkring belysning og belægning.

Opsøgende aktiviteter

Billedkunstrådet indgik i en dialog med statens kunstfond i 2013 omkring projekter i tre landsbyer i kommunen, Hellevad, Ravsted og Varnæs-Bovrup. I 2013 havde Statens kunstfond ikke midler til rådighed, men den 25. august 2014 havde rådet besigtigelsesbesøg fra Statens Kunstfond. Resultatet af turen blev at Varnæs-Bovrups ønske om etablering af kunst i det offentlige rum blev imødekommet.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Billedkunstrådet, kunstprojektgruppen i Varnæs-Bovrup, Aabenraa Kommune og Statens Kunstfond. der afholdt det første

styregruppemøde den 19. november 2014 i København. Her blev bl.a. processen omkring kunstopgaven og udkast til samarbejdsaftale drøftet.

Telemuren

Telemuren har været til debat og Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Billedkunstrådet om at komme med forslag til placering. Rådet foreslog en placering langs fjorden lige overfor rådhuset.

Forslaget er ikke vedtaget.

Skulpturen Stående Kvinde

Stående Kvinde i Rødekro har fået en ny placering centralt i byen og denne blev indviet den 12. juni 2014.

Åben Kunstdage

Der har været afholdt fire Åben Kunstdage til stor glæde for kommunens institutioner, som kan låne kunst. Der har været diskuteret tidsbegrænsninger på udlånet.

Rådets værdi i forhold til markedsføring og branding

Aabenraa-modellen blev refereret hyppigt som best-practice i Statens Kunstfonds undersøgelse af armslængdeordninger i kommunerne. Rådet modtager løbende henvendelser fra kommuner, der ønsker hjælp til opstart af eget kunstråd efter dette forbillede. Såvel Kultur- og Fritidsudvalget som Billedkunstrådet nyder respekt i disse sammenhænge.

Ansøgninger

Rådet har ydet økonomisk støtte til Brise#2, en performancefestival over en weekend i 2014. Brise#2 er hjemmehørende Flensborg og samarbejder med Aabenraa Artweek.”

Der blev også ydet støtte til kunstprojektet ”Here’s still Light, et socialt kunstværk, der involverede 20 ældre kvinder, som både strikkede dele til installationen, men også egne små ”værker”.

Aktiviteter af driftsmæssig betydning

I de tilfælde, hvor aktiviteter har haft offentlighedens interesse, er der arbejdet med PR, hjemmesiden, annoncer og pressemeddelelser.

Konklusion

Billedkunstrådet er tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelsen af Handleplan 2014, og specielt glæder man sig over den nye Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, som åbner op for et tættere samarbejde i grænseområdet.

Via rådsmedlemmernes netværk føler rådet sig godt orienteret om aktiviteterne på billedkunstområdet, såvel lokalt som regionalt og nationalt.

Ønsket er en fortsat god dialog og sparring med såvel de politiske udvalg som aktører på billedkunstområdet i 2015.