Årsberetning 2013

Generelle aktiviteter

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har afholdt møder 5/2, 16/5, 13/8, 23/9 og 9/12 samt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 23/9. Desuden en række arbejdsgruppemøder omkring Nygade Skolegårdprojektet og dialogmøder med oplandsbyer.

Handleplanen for 2013
 
1. Kunstnersymposier
ARTWeek blev afviklet med fernisering lørdag den 10. august og forløb over i alt 3 uger, og havde succes med at udbrede sig geografisk som del af sin forpligtelse over for Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig. Der var sat ”et godt hold”, og netværket forankredes stærkt i Aabenraa Kommune. Kunsterne arbejdede aktivt både nord og syd for grænsen.
ARTweek udfylder en niche mellem den mere klassiske kunst på Brundlund Slot, de blandede udstillinger på Banegården Kunst & Kultur, og den dansk-tyske professionelle samtidskunst på grænselands-udstillingen ved netop at være avantgarde og performativ. Det skal vægtes, at det er en proces mere end et endeligt produkt.

2. Åbent Atelier
Arrangementet var en succes med over 25 udøvende kunstnere og mange besøgende. Åbent Atelier støtter bredden i det kreative Aabenraa. Det skaber en nysgerrig tilgang til kunst, som Billedkunstrådet hilser velkommen. Folderen til arrangementet var både på dansk og tysk. Rådet har diskuteret en eventuel udvidelse af deltagerområdet til også at dække den nordlige del af Sydschleswig, men har indtil videre besluttet at beholde den nuværende geografiske definering.

3. Fundraising i forbindelse med Nygade Skolegård
I 2013 fortsættes fundraisingprocessen i forhold til realiseringen af ideen med at forny et centralt byrum i forbindelse med kultur- og undervisningsinstitutioner, herunder koordinering med processen omkring Fremtidens Købstad.
Der er i årets regnskab hensat 337.033 samt yderligere 20.000 kr. i direkte fundraising. I forbindelse med dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september lagde rådet op til en drøftelse af, om der kunne findes yderligere anlægsmidler til at realisere planerne for Nygade Skolegård, da forvaltningens vurdering er, at det uden større kommunal finansiering, er umuligt at finde ekstern finansiering. Mødet lagde op til, at projektet skulle bearbejdes, så det bliver billigere at realisere.

4. Opsøgende aktiviteter i landdistrikter
Billedkunstrådet indgik en dialog med Statens Kunstfond omkring projekter i tre landsbyer i Aabenraa Kommune. Hellevad, Ravsted og Varnæs-Bovrup har alle et ønske om etablering af kunst i det offentlige rum. Ansøgningen til Statens Kunstfond er blevet behandlet, men da det nuværende udvalg desværre ikke har flere midler til rådighed, vil ansøgningen indgå i første behandlingsmøde hos det nye udvalg i begyndelsen af 2014. Svar på ansøgning kan forventes i slutningen af februar 2014.

Øvrige aktiviteter

Arkitekturens Dag 
Dagen blev markeret i samarbejde mellem Billedkunstrådet, Plan og Udvikling samt Kultur og Fritid.
Arkitekturprisen 2013 gik til ARWOS Landsbyen og Bagerhuset i Sønderhav. Rosende omtale 2013 og Borgernes Favorit 2013 gik til H&M-bygningen i gågaden i Aabenraa.
Såvel uddeling af Arkitekturpris som markering af Arkitekturens Dag forløb særdeles tilfredsstillende med stort engagement fra branche og borgere.

Telemuren - Rådet har besigtiget Telemuren på dens nuværende opbevaringsplads samt forhørt sig om murens tilstand. Det blev indstillet, at muren skal lukkes i enderne, og samtidig skal der drænes omkring muren. Det blev ligeledes vurderet ikke at være nødvendigt med vinterafdækning.

Andre udendørs skulpturer - Livshjulet ved Kirken, Stående Kvinde i Rødekro samt Hans Lembrecht Madsens Steleskulptur tilhørende Kreditbanken har været diskuteret i året løb.

Åben Kunstdag - Målet for registrering af kommunens kunstsamling er nået, og en gang i kvartalet afholdes Åben Kunstdag, som er til stor glæde blandt kommunens institutioner, som kan låne kunst.

BiBoB - Der er flere idéer i spil omkring projektioner og eksempler på, hvordan de bruges effektfuldt eksempelvis på slotsmuren og transponere dem til andre flader i kommunen: Siloer, kornlagre, industriområder, haller mv. Gerne via værker, der knytter an til de sociale medier og inddrager publikum.

Rådets værdi i forhold til markedsføring og branding af Aabenraa Kommune - Aabenraa-modellen blev refereret hyppigt som best-practice i Statens Kunstfonds undersøgelse af armslængdeordninger i kommunerne. Rådet modtager løbende henvendelser fra kommuner, der ønsker hjælp til opstart af eget Kunstråd efter dette forbillede. Såvel Kultur- og Fritidsudvalget som Billedkunstrådet nyder respekt i disse sammenhænge.

Honorering af medlemmer i Billedkunstrådet - Billedkunstnernes Forbund har fremsat krav om, at deres medlemmer skal have honorar for at deltage i de kommunale billedkunstråd. Rådet bestemte, som følge af dette at alle medlemmer af rådet skal have honorar for møderne. For at holde udgifterne nede beskar man antallet af medlemmer i rådet med 2 ved naturlig afgang samt antallet af møder pr. år fra 7 til 4.

Ansøgninger - Rådet har ydet økonomisk støtte til en udstilling af Hans Lembrecht Madsen m.fl. på Banegården Kunst og Kultur, hvor der var lagt op til noget så sjældent som en ren skulpturudstilling.
Der blev også ydet støtte i form af indkøb og udlån af en projektor som en vigtig del af en udstilling til Vibeke Nørgaard Rønsbos ”Skifte Spor” på Banegården Kunst og Kultur. Projektoren stilles fremover til rådighed til andre projekter mod vederlag.

Aktiviteter af driftsmæssige betydning - I de tilfælde, hvor aktiviteter har haft offentlighedens interesse, er der arbejdet med PR, hjemmesiden, annoncer og pressemeddelelser.

Konklusion
Billedkunstrådet er tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelsen af Handleplanen, og specielt glæder man sig over den nye Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, som åbner op for et tættere samarbejde i grænseområdet.

Samarbejdet mellem Grænselandsudstillingen og Brundlund Slot med udsigt til en udbygning specielt med henblik på en mulig permanent udstilling af Franciska Clausens samling, som slottet nu råder over, er et positivt tiltag for kommunens kunstneriske profil. Billedkunsten fastholdes som fokusområde.

Via rådsmedlemmernes netværk, føler rådet sig godt orienterede om aktiviteterne på billedkunstområdet, såvel lokalt som regionalt og nationalt.
Ønsket er en fortsat god dialog og sparring med såvel de politiske udvalg som aktører på billedkunstområdet i 2014.