Årsberetning 2012

Generelle aktiviteter

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har afholdt møder 8/2, 29/5, 13/8, 17/9 og 13/12 samt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 17/9. Desuden en række arbejdsgruppemøder omkring Nygadeprojektet og dialogmøder oplandsbyer.

Handleplanen for 2012

1. Aabenraa ARTweek

ARTweek blev afviklet fra den 27. juli til den 4. august, med efterfølgende udstilling på Banegården Kunst og Kultur fra den 4.-26. august. Symposiet fungerede som en "best of…" ARTweek med medvirkende (DIVA)-kunstnere fra 2006 og frem til i dag.

Afholdelse af et åbent ARTweek med juryudvalgte deltagere planlægges i 2013.

I 2012 indledtes et samarbejde med Grænselandsudstillingen der udpegede Eva Ammermann som gæstekunstner. ARTweek og Grænselandsudstillinegn samarbejdede ligeledes om projektet oppe i træerne ved Kunstmuseet Brundlund Slot.

2. Åbent Atelier

Arrangementet blev afviklet for 4. gang med 23 medvirkede. Rådet hold fast ved at lade deltagerkredsen være åben for at sikre, at alle led i den billedkunstneriske fødekæde bliver tilgodeset. Plakat og program var på dansk og tysk, og der blev angivet location med QR koder. Som noget nyt havde deltagerne mulighed for at få fotograferet et værk som eksempel i folderen, hvilket var en stor succes.

3. Byens Rum

Afviklingen af en international konkurrence for makkerpar af landskabsarkitekter og lyskunstnere omkring omdannelsen af Skolegården ved Nygade Skole, var en meget arbejdskrævende og lærerig opgave, med research omkring EU-udbud, ledningsforhold, lokalplaner, brugerønsker, tidligere planer etc.

Udbuddet affødte fem interessetilkendegivelser, hvoraf tre makkerpar blev udvalgt. Ingvar Cronhammar og Marie Thing fungerede som fagdommere i en jury med repræsentanter for planafdelingen, billedkunstrådet samt udvalgene for Teknik og Miljø og Kultur og Fritid.

Valget af vidnerforslag faldt på forslaget Kraftværk Man af Jan Philiph Schibe og Stefan Grundner. I 2013 fortsættes fundraisingprocessen i forhold til realiseringen af idéen, herunder koordinering med processen omkring projektet Fremtidens Købstad.

Øvrige aktiviteter

Arkitekturens Dag
Dagen blev markeret i samarbejde mellem Billedkunstrådet, Plan og Udvikling og Kultur- og Fritid.

Som noget nyt var der i år lagt program med aktiviteter, rundvisninger og paneldebat på selve dagen, hvilket tiltrak en pæn deltagerkreds.

Der var 11 nominerede med en fornuftig geografisk spredning til Kommunens Arkitekturpris der uddeles på dagen. Vinderen blev Byrummet ved Agoraen på Høje Kolstrup i Aabenraa.

Såvel uddeling af Arkitekturpris som markering af Arkitekturens Dag forløb særdeles tilfredsstillende, med stort engagement fra branche og borgere.

Logo
Valget af logo faldt på det der pryder disse ark. 2

Lokalrådet ved Kunstmuseet Brundlund Slot
Billedkunstrådet deltager fortsat med en repræsentant ved lokalrådsmøder ved Kunstmuseet Brundlund Slot, hvilket skal sikre at råd og museum er gensidigt orienterede om hinandens aktiviteter.

I 2012 er der kommet skred i Museum Sønderjyllands og Aabenraa Kommunes fælles bestræbelser på at få opført en tilbygning til Kunstmuseet så der blandt andet bliver udstillingsfaciliteter til Fonden Fransika Clausens Samlinger, der i 2012 blev deponeret på museet.

Rådet udtrykker bekymring for sikring af finansieringen af tilbygningen på tværs af de sønderjyske kommuner.

Kulturhovedstad 2017
Billedkunstrådet bidrog med et projekt omkring indvielse/udnyttelse af Lyskunsten i Nygade, som indgik i S2017 programpunktet Lightmarks. Desværre faldt valget ikke på Sønderborg. Billedkunstrådet vil fremadrettet engagere sig i at de fremkomne idéer i videst muligt omfang indfries.

Telemuren
Debatten omkring Ulla Viottis hovedværk Telemuren revitaliseres løbende. Som udkomme af dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget er værket blevet besigtiget i samarbejde med Museum Sønderjyllands konservator, og der er udarbejdet forslag til, hvordan værket kan sikres, ind til en endelig placering findes. Dialogmødet konkluderede ligeledes at Kultur- og Fritidsudvalget ville forholde sig åbent til eventuelle nye placeringsforslag fra Billedkunstrådets side.

Registrering af kunst
Ved årets udgang var anslået 92 % af kommunens samlinger registreret i en database. Der er oprettet et forsvarligt depot i kælderen under rådhuset. Næste skridt bliver en gennemgang og sortering af værker, opdatering af registranten i forhold til eksisterende ufuldstændige registranter og iværksættelse af en åben-depot-dag en gang i kvartalet, hvor ansatte og institutioner kan få værker med hjem, så de kommer ud af depoterne.

Skulderklap til Grænselandsudstillingen
Tæt på Europas dunkende hjerte, men langt fra hovedstadens netværk, gør Grænselandsudstillingen et formidabelt stykkearbejde, stadig med pionerånden omkring det positive dansk-tyske samarbejde intakt. På den baggrund prioriterede Billedkunstrådet at støtte grænselandsudstillingen med 20.000 kr. til videreudvikling af dette arbejde. Billedkunstrådet fremhævede endvidere vigtigheden af at fastholde Grænselandsudstillingen i Aabenraa i sit dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

Input til BKF bestyrelsesseminar om Kommunale billedkunstråd
Billedkunstrådets sekretær deltog i BKF’s bestyrelsesseminar i Odense, med et oplæg om hvilke overvejelser man skal gøre sig, og hvilket engagement og organisatoriske set up det kræver at drive et kommunalt billedkunstråd.

Ansøgninger
Rådet behandlede en ansøgning fra NygadeHuset om medfinansiering af en sansehave ved husets sydmur. Rådet gav afslag med begrundelse i rådets virkefelt, men vil reservere 20.000 kr. af den fremtidige byggesum til at skabe sammenhæng mellem sansehaven og anlægget inde i selve Nygade Skolegård.

Aktiviteter i oplandsbyer
Ravsted: Rådet har opretholdt dialogen med ildsjælene i Ravsted, der på baggrund af tildeling af 5.000 kr. til et skoleprojekt har iværksat reliefudsmykningen Sort Sol.

Hellevad: Rådet har afventet konkret tilbagemelding fra ildsjælene i Hellevad i forhold til den videre proces 3

Varnæs Bovrup: På baggrund af drøftelxer med billedkusntrådet foreligger der et skitesforslag fra teglkunstneren Heike Jacobsen, der skal binde de to byer sammen. Arbejdet fortsætter i 2013

Aktiviteter af driftsmæssige betydning
I de tilfælde hvor aktiviteter har haft offentlighedens interesse, er der arbejdet med PR, hjemmesiden, annoncer og pressemeddelelser.

På dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget blev rådets embedsperiode drøftet og efterfølgende forlænget fra 2 til 4 år, i det nogle projekter og initiativer erfaringsmæssigt har en lang implementeringshorisont, som er bedst tjent med kontinuerlig bemanding.

Konklusion
Billedkunstrådet er tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelse af Handleplanen, og glæder sig over at have materiale klar til fundraising omkring Nygadeprojektet. Konkurrence afholdelsen har været en lærerig proces, der har kastet nye netværk af sig.

Samarbejdet mellem Grænselandsudstillingen, Brundlund Slot, Banegården, Aabenraa ARTweek og andre aktører på kunstområdet er frugten af det arbejde der siden 2007 har pågået med at vælge billekunsten som fokusområde i Aabenraa Kommune. Udsigten til en udbygning af Brundlund Slot og dermed bedre rammer for formidling af billedkunst er en stor glæde. Rådet glæder sig over at dialogen med Kultur- og Fritidsudvalget peger i retning af at Billedkunsten fastholdes som fokusområde.

Via rådsmedlemmernes netværk, føler rådet sig godt orienterede om aktiviteterne på billedkunstområdet, såvel lokalt som regionalt og nationalt.

Ønsket er en fortsat god dialog og sparring med såvel de politiske udvalg som andre aktører på billedkunstområdet i 2013.