Årsberetning 2011

Generelle aktiviteter

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har afholdt møder 9/2, 15/3, 4/5, 17/8, 31/10 og 14/12 samt evalueringsmøde af Åbent Atelier med deltagerne den 1/2 og dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 6/6.

Handleplanen for 2011

1. DIVA programmet for udenlandske kunstnere

Aabenraa Artweek har skaffet Aabenraa besøg af 5 forskellige billedkunstnere: Performanceduoen TBL(TallBlondLadies), Swaantje Güntzel, Jan Philip Scheibe og Anne Lass. De fire førstnævnte var støttet af Statens Kunstråd. Billedkunstrådet har støttet sidstnævntes DIVAlignende 4 ugers ophold i Aabenraa. Anne Lass er fotograf og har været rundt i Aabenraa Kommune for at fotografere steder til et bogprojekt om Aabenraa Kommune, som Aabenraa Artweek gerne vil sætte i gang. Anne Lass holdt i løbet af sit ophold foredrag på Bov Bibliotek om sine værker, hvoraf nogle kunne ses på Kunstmuseet Brundlund Slot i efteråret 2010. Vi vil sammen med Anne Lass løfte sløret for billederne fra projektet til Litteraturfestivalen i september 2012.

 

2. Åbent Atelier

På baggrund af evalueringen fik folder og plakat nyt grafisk udtryk. Folderen blev forsynet med QR-koder, så man via smartphonen kunne finde frem til de enkelte deltagere.

Der var ikke resurser til at opfylde ønsket om billeder af den enkelte deltagers værker.

Der var 16 deltagere i årets Åbent Atelier. Ud fra evalueringen er arrangementet i 2012 fastlagt til weekenden i uge 40.
 

3. Udvidelse af Guides

Billeder og tekst til voksenguiden blev i løbet af året publiceret via kunstiaabenraa.dk, og mod årets slutning var den trykte version klar. I udvælgelsen af værker til folderen måtte der tages hensyn til aktuelle sager omkring flytning af værker, der derfor er valgt fra. Den nye guide præsenterer dog 46, mod den gamles 32 værker.

Børneguiden er ikke fornyet i 2011. Den fungerer fortsat, og via PR har der været øget interesse for deltagelse i Quizzen.

4. Opfølgning på Byens rum

Samarbejdet med kommunens planafdeling er kompliceret men frugtbart. Således blev konkurrencebetingelserne omkring fornyelsen af Nygadeområdet først klar omkring ved årsskiftet. Projektet indgår dermed i den samlede planlægning af købstadens udvikling, og alle interessenter har været inddraget i processen. Ligeledes har det været nødvendigt med juridisk assistance for at sikre, at konkurrencen blev udskrevet så den levede op til Tilbudslovens betingelser.


Billedkunstrådet er ikke nået helt så langt med projektet som det var ønsket, hvilket også afspejler sig på udgiftssiden.

Arbejdet med Byens Rum og udsmykningsprojekter på kommunens Vestegn, har endnu ikke vist sig frugtbare. Statens Kunstfond gav afslag på projektet i Hellevad. Dette skal rejses igen i 2012.

I Ravsted er der bevilget 5.000 kr. til et aktivitetsprojekt ved den Tyske Skole og der arbejdes videre med planerne her, samt i Holbøl, ligesom der afventes en kontakt fra Borgerforeningen i Varnæs. Rådet er fremkommet med forslag om, at Kreditbankens skulptur Vækst blev opstillet ved Værestedet i Bylderup, men dette har Kreditbanken afvist. 

Øvrige aktiviteter

Arkitekturens Dag
Dagen blev markeret i samarbejde mellem Billedkunstrådet, Plan og Udvikling og Kultur- og Fritid. Fejringen har været stillet i bero siden 2007, så der var tale om et opsamlingsheat, der samtidigt skulle favne alle 5 tidligere kommuner.

Såvel uddeling af Arkitekturpris som markering af Arkitekturens Dag forløb særdeles tilfredsstillende, med stort engagement fra branche og borgere.

Logo
Der blev bestilt et grafisk løsning til et logo, som dog ikke levede op til forventningerne. Udarbejdelse af et logo for Billedkunstrådet er således fortsat i proces.

Lokalrådet ved Kunstmuseet Brundlund Slot
Billedkunstrådet deltager med en repræsentant ved lokalrådsmøder ved Kunstmuseet Brundlund Slot, hvilket skal sikre at råd og museum er gensidigt orienterede om hinandens aktiviteter.

Rådet har noteret sig, at der nu atter er bevægelse i realiseringen af en kunstbygning, der kan rumme bl.a. Franciska Clausen Fondens samling, som det er lykkedes for museet at få deponeret i Aabenraa.

Kulturhovedstad 2017
Billedkunstrådet har engageret sig i arbejdet med at styrket Sønderborg med Sønderjylland-Slesvigs kandidatur som Kulturhovedstad 2017. Rådet har blandt andet været repræsenteret på studieture til Essen, og er repræsenteret i kommunens arbejdsgruppe.

Flytning af skulpturer
Genforeningsstenen i Rødekro blev flyttet til Nørre Hostrup, og i samarbejde med Anlægsgartner Claus Lyng og Landskabsarkitekt Arne Thomsen er der udarbejdet en skitse for flytningen af Erling Frederiksens Stående Kvinde.

Der var ikke økonomiske resurser til at flytte Finn Nielsens Livshjulet fra placeringen ved Nikolaj Kirke til Billedkunstrådets forslag ved det nye sygehus.

Kultur- og Fritidsudvalget har trods henvendelse fra Billedkunstrådet fortsat stillet placeringen af Ulla Viottis Telemuren i bero. Intentionen er at den skal indgå i byggeriet omkring Brundlund Slot.

Registrering af kunst
Der er endelig sat handling bag ordene om at få opdateret registranten over Kommunens Kunstsamling. Opgaven er udstukket og en person ansat i november 2011, som gennemgår kommunens locations for kunst, og indsamler en registrant.

Ansøgninger
Billedkunstrådet har i år modtaget konkrete ansøgninger fra Karen Thasthum om et grænseoverskridende lyskunstprojekt, der involverer unge mennesker i Aabenraa, og Husum og fra Kunstnergruppen CNG der laver Artist-Books udstillingen VENICE på Banegården Kunst og Kultur. Begge ansøgninger blev i mødekommet.

Derudover er der indkommet en række henvendelser med tilbud om værker og løsning af udsmykningsopgaver, som rådet ikke har imødekommet

Aktiviteter af driftsmæssige betydning
I de tilfælde hvor aktiviteter har haft offentlighedens interesse, er der arbejdet med PR, hjemmesiden, annoncer og pressemeddelelser.

På dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget blev rådets embedsperiode drøftet og efterfølgende forlænget fra 2 til 4 år, i det nogle projekter og initiativer erfaringsmæssigt har en lang implementeringshorisont, som er bedst tjent med kontinuerlig bemanding.

Konklusion
Billedkunstrådet er tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelse af Handleplanen, om end arbejdet med Nygadeområdets kompleksitet har været en udfordring. Når konkurrencen er afviklet venter endnu et møjsommelig fundraisingarbejde i dialog med kommunens Planafdeling, som forhåbentligt munder ud i et frugtbart resultat.

Særligt Arkitekturens Dag har været en spændende udfordring, hvor det var muligt at høste frugten inden for en overskuelig tidshorisont.

Det var givtigt at gentænke Åbent Atelier, der var lige ved at få driftsmæssig karakter. Det nye udtryk har fornyet aktiviteten

Rådet er ved at opnå en vis rutine i forhold til opstilling og flytningen af skulpturer, og ser frem til flytningen af Stående Kvinde.

Via Rådsmedlemmerne netværk, føler rådet sig godt orienterede om aktiviteterne på billedkunstområdet, såvel lokalt som regionalt og nationalt.

Ønsket er en fortsat god dialog og sparring med såvel de politiske udvalg som andre aktører på billedkunstområdet i 2012.